با توجه به استقلال این سایت از احزاب و افراد ، این پایگاه خبری از طریق اعضای هیات تحریریه اداره می شود.
لذا از تمام مخاطبان و دوستداران استقلال خبری و علاقمندان خبرگزاری سخنگو تقاضا می شود جهت حمایت مالی از این پایگاه خبری ، کمک های خود را از طریق شماره کارت ذیل واریز نمایند.

۶۳۹۳-۰۷۱۰-۰۵۴۸-۹۰۱۸

به نام مصطفی نیکومنش ، مدیرمسئول پایگاه خبری سخنگو
آدرس تلگرام telegram.me/mostafanikoomanesh نیز آماده تایید دریافت کمک ها و حمایت های مالی شما عزیزان می باشد.