احمدی نژاد

کمال رستمعلی/ خدا قوت. کارِ انتخاباتی کردیم و می دانیم چه روزها و شب هایِ سخت و شیرین و پُر از کار و شور و فعالیت و امیدی را سپری کردید.

بی خوابی کشیدید، کار و زندگی تان را چند روز و بعضی های تان چند هفته تعطیل کردید برایِ آرمان تان. برایِ ایران و انقلاب و مردم و آینده. دست مریزاد.

با شما هستیم خواهری که گفتی کارتان تمام است و شما جا ماندید و ما به دولت رسیدیم. با شما هستیم برادری که گفتی جمعه هم شما احمدی نژادی ها و هم اصلاح طلبان را به زباله دانِ تاریخ می فرستیم. با شما هستم عزیزی که هر روز عکس استقبال از آقای رییسی را برایمان می فرستادی و با تمسخر می نوشتی که احمدی و روحانی هر دو بای بای. با شما هستیم عزیزان، برادران، خواهران، ایمان داریم که با نیت هایی پاک و خالص پا به این میدان گذاشتید، ایمان داریم که آمدید برای نجات کشور و مردم.

شما را جوانانی پاک و مومن و انقلابی می شناسیم، جوانانی نازنین که باورتان این بود که روحانی از چنان وضع اسف باری برخوردار است که چوب خشک هم جلویش رای می آورد. که باورتان بود، این حرف که احمدی نژاد فقط حریف این هاست حرف بی پایه ای است و اگر حزب الله متحد باشد و همه دست به دست هم بدهند پیروزی بر این دولت مثلِ آب خوردن است. و همه و همه و همه متحد شدید و گزینه نهایی تان هم یک نفر شد و … شد آن چه شد.

عزیزان. اعضای فعال ستاد آقای رییسی. طلبه ها و دانشجویانی که شهر به شهر روستا به روستا رفتید برای تبیینِ آرزوها و آرمان های تان، به خدایی که جانمان در دست اوست، همان قدر که با مهندسانِ پرادعایِ این فاجعه و بزرگ ترهای تان که عالمانه و عامدانه و مصرانه گزینه مردم را حذف کردند و امیدِ مستضعفان را ناامید کردند، نسبت و دوستی ای نداریم، شما را چون جان شیرین دوست داریم و به داشتنِ برادران و خواهرانی چنین پاک و چنین مومن و چنین آرمانی به خود می بالیم.

زنده باد ایران
زنده باد آرمان های بلندِ انقلابِ مستضعفان